Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


  • Home
  • วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU Research Journal (Graduate Studies)

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU Research Journal (Graduate Studies)

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) | April 18, 2018 | 6,888 Views

share Facebook twitter LINE

     KKU Research Journal (Graduate Studies) is distributed by Graduate School, Khon Kaen University since 2001 to publish research article, academic article, short communication, review article, and book review covered the field of science and technology, multi-disciplinary program in humanities and social sciences, economics, business administration and management, education, and psychology. In 2013, the journal is divided into two main subject fields: KKU Research Journal in Science and Technology published quarterly (4 issues: January – March, April – June, July – September, and October – December), and KKU Research Journal in Humanities and Social Sciences published tri-annually (3 issues: January – April, May – August, and September – December). The articles submitted to both journals are to be evaluated by two peer reviews, internal and external reviewers, and that are never been published or being submitted to any other journal, nor will it be submitted to any journal.

     Both of KKU Research Journal (Graduate Studies) are standardized under the database of Thai Journal Citation Index Centre : TCI)
 


     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน การจัดทำวารสารวิจัยดังกล่าวเป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์บทความในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ.2556 ได้แบ่งวารสารออกเป็น 2 สาขา โดยเล่มเดิมเป็นวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 3 เดือน ออกปีละ 4 ฉบับ (มค.-มีค., เม.ย.-มิย., กค.-กย. และ ตค.-ธค.) อีกเล่มคือ วารสารวิจัย มข. (บัณฑิตศึกษา) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน ออกปีละ 3 ฉบับ (มค.-เม.ย., พค.-สค. และ กย.-ธค.) ทั้ง 2 เล่ม บทความทุกเรื่องต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ท่าน ต้นฉบับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นเช่นกัน

     วารสารทั้ง 2 เล่ม ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI)


Publisher Graduate School, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Objectives
1. To publicize research contributions to publics
2. To exchange the knowledge and related concept of research as well as to be the medium of research progress report

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย และเป็นสื่อกลางรายงาน ความก้าวหน้าในการวิจัย


Scope
1. This journal receives the article in science and technology in the form of research article, short communications research articles, and review article.
2. In the process of peer review for publication, all submitted articles will be assessed by at least two referees from Khon Kaen University and outside.
3. Manuscript submitted to publish in this article must never be published in any other journal, nor will it submitted to any journal.

ขอบเขต
1. รับบทความในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะบทความวิจัย (Research Article) บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (Short Communications Research Articles) และ บทความปริทัศน์ (Review Article)
2. บทความทุกเรื่องไดรับการประเมินโดยผู้ทรงคณุวฒุิทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ท่าน ผู้พิจารณาจะไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-Blind Peer Review)
3. ต้นฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อนและ ไม่อยู่ระหว่างเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น


Publication Quarterly (Issue 1 Jan-Mar,Issue 2 Apr-Jun, Issue 3 Jul-Sep, and Issue 4 Oct-Dec)

กำหนดออก: ปีละ 4 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค. ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย. ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. และฉบับที่ 4 ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.)


Distribution The journal is an online journal. (http://journal.gs.kku.ac.th/ and http://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/)

การเผยแพร่: ดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบของวารสารออนไลน์ (http://journal.gs.kku.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/) 
**Manuscript published in this journal is a copyright of Graduate School, Khon Kaen University. To request for new publication by mentioning any statement of original article, the publish condition is to be allowed by the author and Graduate School, Khon Kaen University.
**The result of study and comments take place in the journal should be responsible by the author excluding the mistake of typing.
**Duplicate is allowed but reference credit is strongly needed.
** To submit the manuscript, there is no expense for the publication.


**ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น การนำข้อความใดๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของต้นฉบับไปตีพิมพ์ใหม่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของต้นฉบับและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อน
**ผลการวิจัยและความคดิเห็นที่ปรากฏในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผูเ้ขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์
**กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งต้นฉบับเพื่อขอลงตีพิมพ์


Indexed in TCI

ISSN 2672-9636(Online)

[Formerly ISSN 1906-201X] (Print)
KKU Research Journal (Graduate Studies)
Publication Quarterly (Issue 1 Jan-Mar,Issue 2 Apr-Jun, Issue 3 Jul-Sep, and Issue 4 Oct-Dec)