วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน การจัดทำวารสารวิจัยดังกล่าวเป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์บทความในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ.2556 ได้แบ่งวารสารออกเป็น 2 สาขา โดยเล่มเดิมเป็นวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 3 เดือน ออกปีละ 4 ฉบับ (มค.-มีค., เม.ย.-มิย., กค.-กย. และ ตค.-ธค.) อีกเล่มคือ วารสารวิจัย มข. (บัณฑิตศึกษา) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน ออกปีละ 3 ฉบับ (มค.-เม.ย., พค.-สค. และ กย.-ธค.) ทั้ง 2 เล่ม บทความทุกเรื่องต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ท่าน ต้นฉบับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นเช่นกัน
                                วารสารทั้ง 2 เล่ม ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI)วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับบัณฑิตศึกษา)Registerวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับบัณฑิตศึกษา)
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Register

รายชื่อบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บรรณาธิการ
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองบรรณาธิการ
ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง


ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์


ศ.ดร.สนั่น จอกลอย


รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ


ศ.ดร.นงนุช วณิตย์ธนาคม


Prof.Dr.Rod Adams


ศ.ดร.สุทธิลักษณ์ ปทุมราช


ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ


รศ.ดร.อัญชลี ศรีจำเริญ


รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย


รศ.ดร.อภิญญา อัศวนิก

 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty of Information Science and Engineering
University of Hertfordshire, United Kingdom

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ฝ่ายจัดการ
พาณิภัค พระชัย


ปัทมา สมพงษ์


นันทิยา ศิลาชัย


อภิเชษฐ์ บุญจวง


รัฐพล สมบูรณ์

 
ที่ปรึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์)
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ กลุ่มวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองบรรณาธิการ
ศ.สุวิทย์ ธีรศาศวัต


รศ.ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง


รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์


รศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์


รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ


ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม


ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน


Prof.Bob Adamson


Prof.Dr.Tang Keow Ngang


รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร


รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี


รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์


รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร


ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง


ผศ.ดร.พูนสุข ภระมรทัต

 
เลขที่ 224/43 ถ.จอมพล หมู่บ้านจอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ


Centre for Lifelong Learning Research & Development, Director,
UNESCO-UNEVOC Centre, Hong Kong

School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia, Malaysia


คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม


คณะเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ฝ่ายจัดการ
พาณิภัค พระชัย


ปัทมา สมพงษ์


นันทิยา ศิลาชัย


อภิเชษฐ์ บุญจวง


รัฐพล สมบูรณ์

 

รายนามผู้ทรง

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับบัณฑิตศึกษา)

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับบัณฑิตศึกษา)
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิธีการสมัคร

ติดต่อสอบถาม

KKU Research Journal (Graduate Studies) Graduate School, Khon Kaen University. Muang, Khon Kaen 40002
Tel. 66 4320 2548 or 66 4320 2551 ext. 42421
Fax. 66 4320 2421
E_mail: journal_graduate@kku.ac.th
Further details http://journal.gs.kku.ac.th

คุณพาณิภัค พระชัย
คุณปัทมา สมพงษ์
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

เบอร์โทรศัพท์: 043-202548 หรือ 043-202551 ต่อ 42421
โทรสาร: 043-202421